Aktualności
  1. Pro­jekt ” Biznes potrzebuje zawodowców” współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­skiej ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go na la­ta 2014-2020: