Dokumenty do pobrania

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne udzia­łem w pro­jek­cie skła­da­ją zgło­sze­nia:

  • osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura – 8.00-16.00
  • za pośrednictwem poczty
  • za pomocą przesyłki kurierskiej na adres biura projektu:

Biuro projektu e-Biznes System Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, lokal 211
35-016 Rzeszów

 

Do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne wy­ma­ga­ne na eta­pie re­kru­ta­cji do pro­jek­tu:

Wzo­ry do­ku­men­tów do­stęp­ne są w biu­rze pro­jek­tu oraz na stro­nie  http://www.e-biznes-system.pl/projekt-wup.html a tak­że bę­dą prze­sy­ła­ne pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub elek­tro­nicz­ną na ży­cze­nie osób z­ain­te­re­so­wa­nych.