Opis projektu

BIZNES POTRZEBUJE ZAWODOWCÓW

Opis projektu

 

Pro­jekt ” Biznes potrzebuje zawodowców” współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­skiej ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go na la­ta 2014-2020,

Oś Prio­ry­te­to­wa IX Ja­kość edu­ka­cji i kom­pe­ten­cji w re­gio­nie,
Dzia­ła­nie 9.5 Pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji osób do­ro­słych w for­mach po­zasz­kol­nych.
Numer naboru: RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17
Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z Unii Eu­ro­pej­skiej – 1 744 224,00
War­tość pro­jek­tu – 1 940 724,00 zł
Zasięg terytorialny: Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego

Gru­pa do­ce­lo­wa pro­jek­tu

Grupę docelową projektu stanowi 490 osób dorosłych (10 K, 480 M) z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Bez znaczenia jest ich status na rynku pracy.

Struktura gr. docelowej – 60% ogółu grupy  docelowej będą stanowić osoby: 10 os. powyżej 50 r. życia oraz 284 os. o niskich kwalifikacjach tj. do po­zio­mu ISCED 3 (ni­skie kwa­li­fi­ka­cje de­fi­nio­wa­ne ja­ko wy­kształ­ce­nie na po­zio­mie do ISCED 3 włącz­nie zgod­nie z wy­tycz­ny­mi MFiR w za­kre­sie mo­ni­to­ro­wa­nia po­stę­pu rze­czo­we­go w re­ali­za­cji PO na la­ta 2014-2020) .

Wsparcie zostanie skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

W ramach projektu oferujemy DOFINANSOWANE ze środków UE szkolenia i kursy zawodowe

  • 1. “Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy” Szkolenie dla max 150 uczestników. Czas szkolenia 140h.
  • 2. „Szkolenie okresowe w zakresie przewozu rzeczy” Szkolenie dla max 100 uczestników. Czas szkolenia 35h.
  • 3. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” Szkolenie dla max 120 uczestników. Czas szkolenia 120h.
  • 4. „Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCad”. Szkolenie dla max 120 uczestników. Czas szkolenia 80h.

Cel głów­ny pro­jek­tu

Cel główny Projektu:  podniesienie kwalifikacji (wymaganych na rynku pracy) osób dorosłych z województwa podkarpackiego, po­przez uczest­nic­two w certyfikowanych szkoleniach zawodowych z zakresu BLT, CNC oraz obsługi programu AutoCAD  w okresie 01.03.2018 – 31.05.2019, kończących się obowiązującą dla danej kwalifikacji certyfikacją przeprowadzaną przez instytucje państwowe.

Planowane efekty

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 294 osób
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 490 osób
Liczba osób o niskich kwalifikacjach osoby – 284 osób
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 10 osób

Harmonogram szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” :

 

Harmonogram w pliku PDF: Pobierz tutaj

(kliknij aby powiększyć zdjęcie)