KURS CNC 60H OPERATOR
PROGRAMISTA

» TERMINY SZKOLEŃ

Zapoznaj się z naszymi terminami szkoleń

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 60 [6-dni]

NABÓR CIĄGŁY – kurs online lub hybrydowy

 • kurs online teoria na platformie oraz praktyka na „wirtualnych” maszynach
 • kurs hybrydowy teoria na platformie zajęcia praktyczne na maszynach.

Lipiec 2024 r.

 • (6 dni) – [brak miejsc – lista rezerwowa tel. 720-803-008]

Sierpień 2024 r.

 • 05.08 do 10.08. (6 dni) – [wolne miejsca – przyjmujemy zgłoszenia]

– Wrzesień 2024 r.

 • 02.09 do 07.09. (6 dni) – [wolne miejsca – przyjmujemy zgłoszenia]

– Październik 2024 r.

 • 07.10 do 12.10. (6 dni) – [wolne miejsca – przyjmujemy zgłoszenia]


– Listopad 2024 r.
– Grudzień 2024 r.

WIĘCEJ INFORMACJI  (kolejne terminy itp.) :
tel.  720-803-008

KURS CNC [60 H]
Operator – Programista

2200 zł

CENA BRUTTO *

Program szkolenia:
Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z: rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojów, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, dobru narzędzi skrawających, pisanie programów w kodzie ISO, z użyciem cykli obróbczych.
Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą – ustawianiem tokarki i frezarki CNC.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym;
 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie:
  układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie:
„Operator – Programista CNC”
„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
Głównym elementem kursu jest wykorzystanie nabytej wiedzy
i umiejętności praktycznych przy obsłudze obrabiarek CNC.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia potrafi:

 • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
 • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
 • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
 • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
 • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
 • napisać program na obróbkę części;
 • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
 • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
 • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
 • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
 • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z podziałem na część teoretyczną i praktyczną:

Nazwa modułu   Ilość godzin
teoretycznych
Ilość godzin
 praktycznych
Podstawy rysunku technicznego 2 3
Metrologia warsztatowa 1 1
Technologia obróbki skrawaniem 1 1
Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 1 0
Programowanie obrabiarek CNC (tokarka i frezarka) 0 10
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC (tokarka i frezarka) 0 40
Razem  60 5 55

Główne moduły szkolenia podczas realizacji zajęć edukacyjnych:

Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego
 • Formaty arkuszy
  Rodzaje linii i ich zastosowanie
 • Tabliczki rysunkowe
 • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
 • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
 • Metodologia tworzenia przekrojów
 • Widoki kłady i przekroje
 • Elementy i zasady wymiarowania
 • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
 • Zasady tolerowania wymiarów
 • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
 • Pasowania części maszyn
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna
 • Ustalanie baz obróbkowych
Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
 • Podstawowe terminy związane z metrologią
 • Metody pomiarowe
 • Błędy pomiarów
 • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
 • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
 • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
 • Dobór przyrządów pomiarowych
 • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
 • Rola metrologii w jakości produkcji
Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
 • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
  – toczenie;
  – frezowanie;
  – wiercenie;
  – pogłębianie

  – rozwiercanie.
 • Materiały narzędziowe
 • Narzędzia skrawające – budowa
 • Parametry skrawania
 • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
 • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
 • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Osie sterowane, oznaczenie osi
 • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
  – tokarki;
  – frezarki;
  – centra obróbcze;
  – inne maszyny CNC.
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 • Układy sterowania numerycznego CNC
 • Urządzenia do wymiany narzędzi
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
  – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
  – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
  – sondy do pomiaru narzędzi.
Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (tokarka, frezarka)
 • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
 • Metody  programowania obrabiarek CNC
 • Planowanie procesu technologicznego
 • Struktura programu obróbki:
  – nazwa programu;
  – funkcje przygotowawcze G;
  – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
  – funkcje technologiczne: S, F;
  – funkcje narzędziowe: T, D, H.
 • Programowanie funkcji pomocniczych
 • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
 • Programowanie w układzie absolutnym
 • Programowanie w układzie przyrostowym
 • Programowanie przemieszczeń liniowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
 • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
 • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
 • Programowanie czasowego postoju
 • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
 • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka, frezarka)
 • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
 • Procedura uruchamiania maszyny
 • Mocowanie narzędzi
 • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
 • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
 • Programowanie cykli stałych
 • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
 • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
 • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
 • Kontrola wymiarów
 • Modyfikacja programu obróbczego
 • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
k

Jak się zapisać ?

 • drogą elektroniczną – skorzystaj z zakładki ZGŁOSZENIA
  https://cncmodern.pl/zgloszenia/

 • osobiściepo wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
  w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania.

GWARANTUJEMY !

 • nabycie konkretnych umiejętności!
 • szkolimy praktycznie 90%, teoria 10%;
 • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi
  w małych grupach;
 • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe;
 • wysoki poziom szkolenia;
 • 99 % zadowolenia.

Płatność ?

Po wybraniu terminu kursu należy wpłacić zadatek – wpisowe.
Pozostałą kwotę należy wpłacić w  pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy.

W CENĘ KURSU WLICZONE SĄ:

 • zaświadczenie według MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652);
 • certyfikat w języku angielskim i niemieckim;
 • podręcznik, zeszyt ćwiczeń praktycznych, długopis, ołówek;
 • symulatory CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
 • bezpłatne konsultacje, po zakończonym kursie;
 • serwis kawowy;
 • UBEZPIECZENIE.

W cenie kursu otrzymujesz poniższy zestaw materiałów dydaktycznych:

 • podręcznik pt. „OPERTATOR – PROGRAMISTA CNC”  który zawiera całą niezbędną teorię;
 • zeszyt ćwiczeń praktycznych – zestawy pytań otwartych i zamkniętych do utrwalenia wiedzy;
 • skrypt w języku angielskim i niemieckim z podstawową terminologią słówek używanych w CNC ;
 • materiały w wersji elektronicznej;
 • symulator CNC;
 • długopis, ołówek.

 

Po zaksięgowaniu wpisowego, skrypt wstępny oraz symulator zostanie wysłany na e-mail.

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie według Rozporządzenia MEN:
  Operator – Programista CNC;
 • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
  CNC Programmer /Setter/Operator
  CNC Programmierer /Setzer/Operator

PROFIL ABSOLWENTA:

Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno
w kraju jak i zagranicą.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy oraz kraje skandynawskie.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA