KURS 60H

60H – “OPERATOR PROGRAMISTA-  CNC”

 

 

60h

 

Kurs – 60H – pozwala na zdobycie solidnych podstaw z zakresu obsługi i programowania Tokarek oraz Frezarek CNC z układami sterowania: FANUC, SINUMERIK,  ponad to na kursie jest omawiana tematyka:
– rysunku technicznego
– przyrządów kontrolno – pomiarowych,
– budowy obrabiarek,
– narzędzi skrawających oraz ich doboru.

 

PROGRAM KURSU —–> wszystkie szczegóły w zakładce CNC
Programy nauczania zatwierdzony przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra, pod nazwą zawodu: “Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu 821107.

Nazwa szkolenia:

„ CNC – OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE”

Zakres szkolenia:
−  PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO,
−  PODSTAWY METROLOGII WARSZTATOWEJ,
−  BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE,
−  TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM,
−  PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC,
−  PRAKTYCZNE USTAWIANIE OBRABIAREK CNC – TOKARKI – FREZARKI,

OPIS TREŚCI SZKOLENIA

I – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
Rzutowanie prostokątne.
– Widoki kłady i przekroje.
– Elementy i zasady wymiarowania.
– Zasady tolerowania wymiarów.
– Pasowania części maszyn.
– Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania.
– Oznaczenie chropowatości powierzchni.
– Dokumentacja techniczna

II – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
Zasady BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC.
Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
– Osie sterowane, oznaczenie osi.
Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
– Tokarki.
– Frezarki.
– Centra obróbcze.
– Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC.
Zespoły napędowe.
– Układy pomiaru położenia i przemieszczenia.
Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
– narzędzia, uchwyty, przyrządy.
– Sondy do pomiaru detalu obrabianego.
– Sondy do pomiaru narzędzi

III – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
Narzędzia skrawające:
– Materiały narzędziowe.
– Budowa narzędzi skrawających.
– Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę.
– Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO.
– Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji.
– Analiza otrzymanej dokumentacji technicznej i ustalenie. kolejności obróbki
Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
– Toczenie.
– Frezowanie.
– Wiercenie.
– Pogłębianie.
– Rozwiercanie.

IV – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)

PODSTAWY METROLOGII WARSZTATOWEJ
– PROGRAMOWANIE
Narzędzia miernictwa warsztatowego (5 godz.):
-kontrolno – pomiarowe noniuszowe.
-kontrolno- pomiarowe mikrometryczne.
-kontrolno- pomiarowe cyfrowe.
– Narzędzia czujnikowe, sprawdziany.
– Pomiary części za pomocą narzędzi pomiarowych, obliczanie pola tolerancji
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) 5 godz.
Komputerowe sterowanie numeryczne – wprowadzenie.
Układy sterowania numerycznego CNC.
Metody  programowania obrabiarek CNC.
Geometryczne podstawy obróbki CNC.
-układy współrzędnych i punkty detalu obrabianego.
Struktura programu obróbki:
– nazwa programu
– funkcje przygotowawcze G,
– funkcje maszynowe ( pomocnicze) M
– funkcje technologiczne: S, F,
– funkcje narzędziowe: T, D, H
Podprogramy.
Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych.
Programowanie w układzie absolutnym.
Programowanie w układzie przyrostowym.
Programowanie przemieszczeń liniowych.
Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych.
Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych.
Programowanie interpolacji kołowej.
Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji. długości narzędzia.
Programowanie czasowego postoju.
Programowanie cykli obróbkowych

V – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na TOKARCE CNC (5 godz.)
– układ sterowania –> FANUC (symulator – wirtualnej maszyny)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu

VI – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na FREZARCE CNC (5 godz.)
– układ sterowania –> FANUC (symulator – wirtualnej maszyny)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu

VII – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na TOKARCE CNC (5 godz.)
– układ sterowania –> SINUMERIK (symulator – wirtualnej maszyny)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu

VIII – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na FREZARCE CNC (5 godz.)
– układ sterowania –> SINUMERIK  (symulator – wirtualnej maszyny)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu
Podsumowanie szkolenia
Egzamin

Omówienie egzaminu – rozdanie certyfikatów

 

PŁATNOŚĆ:
W pierwszym dniu szkolenia należy dokonać wpłaty pierwszej raty gotówka, pozostałą część płatności należy wpłacić w ostatnim dniu kursu,
Przelew na konto – cała kwota.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu trzeba podać dane firmy.
W cenę kursów wliczone są:
– catering, przerwy kawowe dla uczestników kursu,
– materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, programy symulacyjne, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe
– zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w-angielsko-niemieckiej wersji językowej.

CENY SZKOLEŃ DLA FIRM, URZĘDÓW PRACY I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EFS USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

TERMINY:
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !
DECYDUJE DATA PRZESŁANIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWEGO !


GWARANTUJEMY:
– 100% SATYSFAKCJI !
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%  TEORIA – 20%
– ZAJĘCIA NA RZECZYWISTYCH MASZYNACH CNC
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia – jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności pozwalające na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek)
. Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarki sterowanej numerycznie.

 

Zajęcia praktyczne obejmują, min.
– ćwiczenia poprzez wykonywanie zadań: z rzutów prostokątnych, przekrojów, obliczania pola tolerancji, oznaczania chropowatości powierzchni oraz odchyłek kształtów i położenia
– ćwiczenia z posługiwania się dokumentacją technologiczną (czytanie i interpretacja),
– dobór  narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu wykonania pomiaru
– dobór narzędzi skrawających oraz ich parametrów do obróbki danej części
– ćwiczenia w tworzeniu programów za pomocą symulatora,
– Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami,
– Uzbrojenie obrabiarki: pomiary narzędzi
– Ustawieniu punktu zerowego detalu
– Wprowadzanie korekcji
– Pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce
– Symulacja na maszynie, wykonanie detalu

Słuchacz w wyniku kształcenia prowadzonego na kursie powinien umieć:
– dobierać narzędzia i parametry skrawania
– czytać dokumentację techniczną
– dokonywać pomiarów warsztatowych
– napisać program na podstawie rysunku wykonawczego
– dokonać pomiaru narzędzi
– edytować programy
– uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie
– zapisywać wprowadzone zmiany
– dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki
– przeprowadzić obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
– dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej części

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)
Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczeniem w języku polskim uprawniającym do:
Obsługi i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC”
– Certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu:
“Obsługi i programowania obrabiarek CNC

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH.