KURS CNC 80H OPERATOR
PROGRAMISTA

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 80 [8-dni]

TERMINY SZKOLEŃ – Podane terminy szkoleń nie ulegają zmianie:

  Listopad 2021:

  • 13.11. do 20.11 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

  Grudzień 2021:

  • 11.12 do 18.12 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

   

  ROK 2022

  Styczeń 2022:

  • 08.01 do 15.01 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

  Luty 2022:

  • 0.02 do 0.02 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

  Marzec 2022:

  • 0.03 do 0.03 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

  INFORMACJE  (kolejne terminy itp.) :
  tel.  720-803-008 lub 889-936-451

  KURS CNC [80 H]
  Operator – Programista
  2200 zł
  CENA BRUTTO *

  Program szkolenia:
  Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
  „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
  Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

  Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
  Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z: rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojów, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, dobru narzędzi skrawających, pisanie programów w kodzie ISO, z użyciem cykli obróbczych.

  Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą – ustawianiem tokarki i frezarki CNC z układem sterowania SINUMERIK oraz FANUC.

  Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • wykształcenie min. zawodowe;
  • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym;
  • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.

  Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie:
  „Operator – Programista CNC”
  „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
  Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem kursu jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarek CNC.

  Słuchacz po ukończeniu szkolenia powinien umieć:

  • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
  • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
  • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
  • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
  • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
  • napisać program na obróbkę części;
  • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
  • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
  • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
  • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
  • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
  Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej:
  Nazwa modułu   Ilość godzin
  zajęć
  teoretycznych
  Ilość godzin
  zajęć praktycznych
  Podstawy rysunku technicznego 4 4
  Metrologia warsztatowa 2 6
  Technologia obróbki skrawaniem 2 6
  Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 2 6
  Programowanie obrabiarek CNC 0 20
  Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC 0 28
  Razem  80 10 70

  Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

  Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

  Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
  • Wprowadzenie do rysunku technicznego
  • Formaty arkuszy
   Rodzaje linii i ich zastosowanie
  • Tabliczki rysunkowe
  • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
  • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
  • Metodologia tworzenia przekrojów
  • Widoki kłady i przekroje
  • Elementy i zasady wymiarowania
  • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
  • Zasady tolerowania wymiarów
  • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
  • Pasowania części maszyn
  • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
  • Oznaczenie chropowatości powierzchni
  • Dokumentacja techniczna
  • Ustalanie baz obróbkowych
  Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
  • Podstawowe terminy związane z metrologią
  • Metody pomiarowe
  • Błędy pomiarów
  • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
  • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
  • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
  • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
  • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
  • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
  • Dobór przyrządów pomiarowych
  • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
  • Rola metrologii w jakości produkcji
  Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
  • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
   – toczenie;
   – frezowanie;
   – wiercenie;
   – pogłębianie

   – rozwiercanie.
  • Materiały narzędziowe
  • Narzędzia skrawające – budowa
  • Parametry skrawania
  • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
  • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
  • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
  Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
  • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Osie sterowane, oznaczenie osi
  • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
   – tokarki;
   – frezarki;
   – centra obróbcze;
   – inne maszyny CNC.
  • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
  • Układy sterowania numerycznego CNC
  • Urządzenia do wymiany narzędzi
  • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
   – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
   – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
   – sondy do pomiaru narzędzi.
  Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC
  • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
  • Metody  programowania obrabiarek CNC
  • Planowanie procesu technologicznego
  • Struktura programu obróbki:
   – nazwa programu;
   – funkcje przygotowawcze G;
   – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
   – funkcje technologiczne: S, F;
   – funkcje narzędziowe: T, D, H.
  • Programowanie funkcji pomocniczych
  • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
  • Programowanie w układzie absolutnym
  • Programowanie w układzie przyrostowym
  • Programowanie przemieszczeń liniowych
  • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
  • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
  • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
  • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
  • Programowanie czasowego postoju
  • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
  • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
  Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka i frezarka)
  • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
  • Procedura uruchamiania maszyny
  • Mocowanie narzędzi
  • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
  • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
  • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
  • Programowanie cykli stałych
  • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
  • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
  • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
  • Kontrola wymiarów
  • Modyfikacja programu obróbczego
  • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
  k

  Jak się zapisać ?

  • drogą elektroniczną – po kontakcie telefonicznym +48 720-803-008, na wskazany e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia, którą należy uzupełnić i odesłać na adres naszego biura: [email protected] ;
  • osobiście w siedzibie firmy CNC MODERN na ul. Batorego 15,
   w godz. 8:00 do 16:00.

  GWARANTUJEMY !

  • nabycie konkretnych umiejętności!
  • szkolimy praktycznie 80%, teoria 20%;
  • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi w grupach 5 osobowych;
  • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
  • autorski skrypt naszych Wykładowców;
  • wysoki poziom szkolenia;
  • 99 % zadowolenia.

  Płatność ?

  Przed rozpoczęciem kursu należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty zaliczki (przelewem).
  Pozostałą część płatności należy uiścić w pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
  Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy.

  W cenę kursów wliczone są:

  • serwis kawowy dla uczestników;
  • symulator CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
  • skrypt szkoleniowy, oraz w angielsko – niemiecki;
  • materiały dydaktyczne: notes, długopis, prezentacje, filmy;
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
  • certyfikat w angielsko – niemieckiej wersji językowej;
  • bezpłatne konsultacje, po zakończonym kursie.

  SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

  Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
  Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

  • zaświadczenie na druku MEN:
   Operator – Programista CNC
  • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
   CNC Programmer /Setter/Operator
   CNC Programmierer /Setzer/Operator

  PROFIL ABSOLWENTA:

  Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
  Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
  Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy,oraz kraje skandynawskie.

  KONTAKT

  [+48] 720-803-008

  33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

  FACEBOOK

  Facebook Pagelike Widget

  LOKALIZACJA

  CNC MODERN
  ul. Stefana Batorego 15
  35-005, Rzeszów.

  MAPA