KURS CNC 80H OPERATOR
PROGRAMISTA

» TERMINY SZKOLEŃ

Zapoznaj się z naszymi terminami szkoleń

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 80 [8-10 Dni]

TERMINY SZKOLEŃ – Podane terminy szkoleń nie ulegają zmianie:

Październik – TYGODNIOWY tj. poniedziałek – piątek (10 dni)

 • 05.10. do 16.10  [wolne miejsca]

Listopad – TYGODNIOWY tj. od poniedziałku – do poniedziałku (8 dni)

 • 02.11. do 09.11  [wolne miejsca]

Listopad – TYGODNIOWY  tj. poniedziałek – piątek (10 dni)

 • 16.11. do 27.11  [wolne miejsca]

Grudzień – TYGODNIOWY  tj. od soboty – do soboty (8 dni)

 • 12.12. do 19.12  [wolne miejsca]


SEKRETARIAT:

Informacje (kolejne terminy, szkolenia z BUR) :
tel.  720-803-008 lub 889-936-451

KURS CNC [80 H]
Operator – Programista
2200 zł
CENA BRUTTO *
Program szkolenia:

Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)
Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z programowania. Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą/programowaniem tokarki i frezarki CNC z układem sterowania Sinumerik 808D.
Na kursie realizowane są również zajęcia praktyczne z rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojach, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, sprawdziany.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym;
 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarek CNC.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia powinien umieć:

 • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
 • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
 • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
 • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
 • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
 • napisać program na obróbkę części;
 • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
 • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
 • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
 • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
 • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej:
Nazwa modułu  Ilość godzin
zajęć
teoretycznych
Ilość godzin
zajęć praktycznych
Podstawy rysunku technicznego44
Metrologia warsztatowa44
Technologia obróbki skrawaniem44
Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie44
Programowanie obrabiarek CNC020
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC028
Razem  801664

Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego
 • Formaty arkuszy
  Rodzaje linii i ich zastosowanie
 • Tabliczki rysunkowe
 • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
 • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
 • Metodologia tworzenia przekrojów
 • Widoki kłady i przekroje
 • Elementy i zasady wymiarowania
 • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
 • Zasady tolerowania wymiarów
 • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
 • Pasowania części maszyn
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna
 • Ustalanie baz obróbkowych
Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
 • Podstawowe terminy związane z metrologią
 • Metody pomiarowe
 • Błędy pomiarów
 • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
 • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
 • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
 • Dobór przyrządów pomiarowych
 • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
 • Rola metrologii w jakości produkcji
Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
 • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
  – toczenie;
  – frezowanie;
  – wiercenie;
  – pogłębianie

  – rozwiercanie.
 • Materiały narzędziowe
 • Narzędzia skrawające – budowa
 • Parametry skrawania
 • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
 • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
 • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Osie sterowane, oznaczenie osi
 • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
  – tokarki;
  – frezarki;
  – centra obróbcze;
  – inne maszyny CNC.
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 • Układy sterowania numerycznego CNC
 • Urządzenia do wymiany narzędzi
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
  – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
  – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
  – sondy do pomiaru narzędzi.
Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC
 • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
 • Metody  programowania obrabiarek CNC
 • Planowanie procesu technologicznego
 • Struktura programu obróbki:
  – nazwa programu;
  – funkcje przygotowawcze G;
  – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
  – funkcje technologiczne: S, F;
  – funkcje narzędziowe: T, D, H.
 • Programowanie funkcji pomocniczych
 • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
 • Programowanie w układzie absolutnym
 • Programowanie w układzie przyrostowym
 • Programowanie przemieszczeń liniowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
 • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
 • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
 • Programowanie czasowego postoju
 • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
 • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka i frezarka)
 • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
 • Procedura uruchamiania maszyny
 • Mocowanie narzędzi
 • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
 • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
 • Programowanie cykli stałych
 • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
 • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
 • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
 • Kontrola wymiarów
 • Modyfikacja programu obróbczego
 • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
k

Jak się zapisać ?

 • drogą elektroniczną – po kontakcie telefonicznym 720-803-008, na wskazany e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia, którą należy uzupełnić i odesłać na adres naszego biura: [email protected] ;
 • osobiście w siedzibie firmy CNC MODERN na ul. Batorego 15,
  w godz. 8:00 do 16:00.

GWARANTUJEMY !

 • nabycie konkretnych umiejętności!
 • szkolimy praktycznie 80%, teoria 20%;
 • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi w grupach 5 osobowych;
 • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
 • autorski skrypt naszych Wykładowców;
 • wysoki poziom szkolenia;
 • 100 % zadowolenia;

Płatność ?

Przed rozpoczęciem kursu należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty zaliczki (przelewem).
Pozostałą część płatności należy uiścić w pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy

W cenę kursów wliczone są:

 • serwis kawowy dla uczestników;
 • symulator CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
 • skrypt szkoleniowy, oraz w angielsko – niemiecki;
 • materiały dydaktyczne: notes, długopis, prezentacje, filmy;
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • certyfikat w angielsko – niemieckiej wersji językowej;

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie na druku MEN:
  Operator – Programista CNC
 • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
  CNC Programmer /Setter/Operator
  CNC Programmierer /Setzer/Operator

PROFIL ABSOLWENTA:

Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy,oraz kraje skandynawskie.

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.