KURS CNC 80H OPERATOR
PROGRAMISTA

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 60 [6-dni]

+ 20 godzin online – materiały w formie wideo oraz ćwiczenia praktyczne.

ROK 2023

Styczeń 2023 r.

 • 16.01. do 21.01 r. (6 dni) [wolne miejsca]

 Luty 2023 r.

 • 06.02 do 11.02 r. (6 dni) [wolne miejsca]

Marzec 2023 r.

 • 0.03 do 0.03 r. (6 dni) [wolne miejsca]

   WIĘCEJ INFORMACJI  (kolejne terminy itp.) :
   tel.  720-803-008

   KURS CNC [80 H]
   Operator – Programista

   2200 zł

   CENA BRUTTO *

   Program szkolenia:
   Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
   „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
   Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
   z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

   Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
   Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z: rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojów, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, dobru narzędzi skrawających, pisanie programów w kodzie ISO oraz użyciem cykli obróbczych.
   Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą – ustawianiem tokarki i frezarki CNC.

   Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

   • wykształcenie min. zawodowe;
   • umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym;
   • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie:
    układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
   • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.

   Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
   Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie:
   „Operator – Programista CNC”
   „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
   Głównym elementem kursu jest wykorzystanie nabytej wiedzy
   i umiejętności praktycznych przy obsłudze obrabiarek CNC.

   Słuchacz po ukończeniu szkolenia potrafi:

   • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
   • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
   • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
   • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
   • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
   • napisać program na obróbkę części;
   • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
   • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
   • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
   • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
   • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

   Plan nauczania kursu 80 godzin „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
   Tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar
   z podziałem na część teoretyczną i praktyczną

   Taka forma zajęć pozwala przygotować się do zajęć praktycznych na obrabiarkach, wiedza jest rozłożona w czasie.
   Przed rozpoczęciem zajęć instalujesz symulator tokarki i frezarki CNC na swoim komputerze.
   Oprogramowanie, które jest potrzebne do zajęć otrzymujesz na e-mail.
   Cały proces wymaga jedynie pobrania i zainstalowania dwóch programów tj. symulatorów CNC oraz programu Zoom.
   W przypadku problemów, pomagamy w instalacji i skonfigurowaniu oprogramowania.

   * godziny online – to materiały w formie wideo oraz ćwiczenia praktyczne do samodzielnego wykonania.

   Nazwa modułu   Ilość godzin
   teoretycznych
     Ilość godzin
   praktycznych
   Ilość godzin
   online
   Podstawy rysunku technicznego 2 3 3
   Metrologia warsztatowa 1 1 2
   Technologia obróbki skrawaniem 1 1 2
   Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 1 0 3
   Programowanie obrabiarek CNC 0 10 10
   Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC 0 40 0
   Razem  80 5 55 20

   Główne moduły szkolenia podczas realizacji zajęć edukacyjnych:

   Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

   Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
   • Wprowadzenie do rysunku technicznego
   • Formaty arkuszy
    Rodzaje linii i ich zastosowanie
   • Tabliczki rysunkowe
   • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
   • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
   • Metodologia tworzenia przekrojów
   • Widoki kłady i przekroje
   • Elementy i zasady wymiarowania
   • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
   • Zasady tolerowania wymiarów
   • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
   • Pasowania części maszyn
   • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
   • Oznaczenie chropowatości powierzchni
   • Dokumentacja techniczna
   • Ustalanie baz obróbkowych
   Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
   • Podstawowe terminy związane z metrologią
   • Metody pomiarowe
   • Błędy pomiarów
   • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
   • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
   • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
   • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
   • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
   • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
   • Dobór przyrządów pomiarowych
   • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
   • Rola metrologii w jakości produkcji
   Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
   • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
    – toczenie;
    – frezowanie;
    – wiercenie;
    – pogłębianie

    – rozwiercanie.
   • Materiały narzędziowe
   • Narzędzia skrawające – budowa
   • Parametry skrawania
   • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
   • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
   • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
   Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
   • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
   • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
   • Osie sterowane, oznaczenie osi
   • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
    – tokarki;
    – frezarki;
    – centra obróbcze;
    – inne maszyny CNC.
   • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
   • Układy sterowania numerycznego CNC
   • Urządzenia do wymiany narzędzi
   • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
    – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
    – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
    – sondy do pomiaru narzędzi.
   Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (tokarka, frezarka)
   • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
   • Metody  programowania obrabiarek CNC
   • Planowanie procesu technologicznego
   • Struktura programu obróbki:
    – nazwa programu;
    – funkcje przygotowawcze G;
    – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
    – funkcje technologiczne: S, F;
    – funkcje narzędziowe: T, D, H.
   • Programowanie funkcji pomocniczych
   • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
   • Programowanie w układzie absolutnym
   • Programowanie w układzie przyrostowym
   • Programowanie przemieszczeń liniowych
   • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
   • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
   • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
   • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
   • Programowanie czasowego postoju
   • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
   • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
   Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka, frezarka)
   • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
   • Procedura uruchamiania maszyny
   • Mocowanie narzędzi
   • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
   • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
   • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
   • Programowanie cykli stałych
   • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
   • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
   • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
   • Kontrola wymiarów
   • Modyfikacja programu obróbczego
   • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
   k

   Jak się zapisać ?

   • drogą elektroniczną – skorzystaj z zakładki ZGŁOSZENIA
    https://cncmodern.pl/zgloszenia/
   • osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
    w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania.

   GWARANTUJEMY !

   • nabycie konkretnych umiejętności!
   • szkolimy praktycznie 90%, teoria 10%;
   • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi
    w grupach 5 osobowych;
   • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
   • profesjonalne materiały szkoleniowe;
   • wysoki poziom szkolenia;
   • 99 % zadowolenia.

   Płatność ?

   Po wybraniu terminu kursu należy wpłacić zadatek – wpisowe.
   Pozostałą kwotę należy wpłacić w  pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
   Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy.

   W CENĘ KURSU WLICZONE SĄ:

   • zaświadczenie według MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652);
   • certyfikat w angielsko – niemieckiej wersji językowej;
   • podręcznik, zeszyt ćwiczeń praktycznych, pendrive;
   • materiały dydaktyczne: notes, długopis, prezentacje, filmy;
   • symulatory CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
   • serwis kawowy dla uczestników;
   • konsultacje.

   W cenie kursu otrzymujesz poniższy zestaw materiałów:

   • podręcznik pt. „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC” ponad 180 stron fachowej wiedzy technicznej;
   • zeszyt ćwiczeń praktycznych 140 stron, zestawy pytań otwartych i zamkniętych do utrwalenia wiedzy oraz rysunki elementów do programowania;
   • skrypt w jeżyku angielskim z podstawową terminologią słówek używanych w CNC ;
   • notatnik;
   • materiały w wersji elektronicznej;
   • symulatory CNC;
   • długopis, ołówek;
   • firmowa teczka na materiały dydaktyczne.

   Po zaksięgowaniu wpisowego, skrypt wstępny oraz symulator otrzymasz na e-mail.

   SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

   Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym.
   Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

   • zaświadczenie według Rozporządzenia MEN:
    Operator – Programista CNC
   • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
    CNC Programmer /Setter/Operator
    CNC Programmierer /Setzer/Operator

   PROFIL ABSOLWENTA:

   Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno
   w kraju jak i zagranicą.
   Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
   Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy oraz kraje skandynawskie.

   KONTAKT

   [+48] 720-803-008

   33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

   FACEBOOK

   Facebook Pagelike Widget

   LOKALIZACJA

   CNC MODERN
   ul. Stefana Batorego 15
   35-005, Rzeszów.

   MAPA