KURS CNC 80H OPERATOR
PROGRAMISTA

» TERMINY SZKOLEŃ

Zapoznaj się z naszymi terminami szkoleń

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 80 [8-dni]

TERMINY SZKOLEŃ – Podane terminy szkoleń nie ulegają zmianie:

Sierpień 2021:

 • 07.08. do 14.08 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]
 • 21.08. do 28.08 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

Wrzesień 2021:

 • 04.09. do 11.09 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]
 • 04.09. do 26.09 (4 x weekendy 8 dni) sobota – niedziela [wolne miejsca]

Październik 2021:

 • 02.10. do 09.10 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

Listopad 2021:

 • 13.11. do 20.11 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]

Grudzień 2021:

 • 12. do .12 (8 dni) od soboty do soboty [wolne miejsca]


SEKRETARIAT:

Informacje (kolejne terminy, szkolenia z BUR) :
tel.  720-803-008 lub 889-936-451

KURS CNC [80 H]
Operator – Programista
2200 zł
CENA BRUTTO *
Program szkolenia:

Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)
Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z programowania. Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą/programowaniem tokarki i frezarki CNC z układem sterowania Sinumerik 808D.
Na kursie realizowane są również zajęcia praktyczne z rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojach, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, sprawdziany.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym;
 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarek CNC.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia powinien umieć:

 • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
 • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
 • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
 • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
 • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
 • napisać program na obróbkę części;
 • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
 • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
 • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
 • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
 • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej:
Nazwa modułu   Ilość godzin
zajęć
teoretycznych
Ilość godzin
zajęć praktycznych
Podstawy rysunku technicznego 4 4
Metrologia warsztatowa 4 4
Technologia obróbki skrawaniem 4 4
Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 4 4
Programowanie obrabiarek CNC 0 20
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC 0 28
Razem  80 16 64

Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego
 • Formaty arkuszy
  Rodzaje linii i ich zastosowanie
 • Tabliczki rysunkowe
 • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
 • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
 • Metodologia tworzenia przekrojów
 • Widoki kłady i przekroje
 • Elementy i zasady wymiarowania
 • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
 • Zasady tolerowania wymiarów
 • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
 • Pasowania części maszyn
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna
 • Ustalanie baz obróbkowych
Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
 • Podstawowe terminy związane z metrologią
 • Metody pomiarowe
 • Błędy pomiarów
 • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
 • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
 • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
 • Dobór przyrządów pomiarowych
 • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
 • Rola metrologii w jakości produkcji
Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
 • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
  – toczenie;
  – frezowanie;
  – wiercenie;
  – pogłębianie

  – rozwiercanie.
 • Materiały narzędziowe
 • Narzędzia skrawające – budowa
 • Parametry skrawania
 • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
 • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
 • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Osie sterowane, oznaczenie osi
 • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
  – tokarki;
  – frezarki;
  – centra obróbcze;
  – inne maszyny CNC.
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 • Układy sterowania numerycznego CNC
 • Urządzenia do wymiany narzędzi
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
  – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
  – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
  – sondy do pomiaru narzędzi.
Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC
 • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
 • Metody  programowania obrabiarek CNC
 • Planowanie procesu technologicznego
 • Struktura programu obróbki:
  – nazwa programu;
  – funkcje przygotowawcze G;
  – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
  – funkcje technologiczne: S, F;
  – funkcje narzędziowe: T, D, H.
 • Programowanie funkcji pomocniczych
 • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
 • Programowanie w układzie absolutnym
 • Programowanie w układzie przyrostowym
 • Programowanie przemieszczeń liniowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
 • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
 • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
 • Programowanie czasowego postoju
 • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
 • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka i frezarka)
 • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
 • Procedura uruchamiania maszyny
 • Mocowanie narzędzi
 • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
 • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
 • Programowanie cykli stałych
 • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
 • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
 • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
 • Kontrola wymiarów
 • Modyfikacja programu obróbczego
 • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
k

Jak się zapisać ?

 • drogą elektroniczną – po kontakcie telefonicznym 720-803-008, na wskazany e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia, którą należy uzupełnić i odesłać na adres naszego biura: [email protected] ;
 • osobiście w siedzibie firmy CNC MODERN na ul. Batorego 15,
  w godz. 8:00 do 16:00.

GWARANTUJEMY !

 • nabycie konkretnych umiejętności!
 • szkolimy praktycznie 80%, teoria 20%;
 • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi w grupach 5 osobowych;
 • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
 • autorski skrypt naszych Wykładowców;
 • wysoki poziom szkolenia;
 • 100 % zadowolenia;

Płatność ?

Przed rozpoczęciem kursu należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty zaliczki (przelewem).
Pozostałą część płatności należy uiścić w pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy

W cenę kursów wliczone są:

 • serwis kawowy dla uczestników;
 • symulator CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
 • skrypt szkoleniowy, oraz w angielsko – niemiecki;
 • materiały dydaktyczne: notes, długopis, prezentacje, filmy;
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • certyfikat w angielsko – niemieckiej wersji językowej;

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie na druku MEN:
  Operator – Programista CNC
 • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
  CNC Programmer /Setter/Operator
  CNC Programmierer /Setzer/Operator

PROFIL ABSOLWENTA:

Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy,oraz kraje skandynawskie.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA