KURS CNC 80H OPERATOR
PROGRAMISTA

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 60 [6-dni]

+ 20 godzin online – materiały w formie wideo oraz ćwiczenia praktyczne.

Marzec [tel. 720-803-008]

  Kwiecień 2023 r.

  • 17.04 do 23.04 r. (6 dni) [wolne miejsca]
  • 24.04 do 29.04 r. (6 dni) [wolne miejsca]

  Maj 2023 r.

  • 08.05 do 13.05 r. (6 dni) [wolne miejsca]
  • 22.05 do 27.05 r. (6 dni) [wolne miejsca]

  Czerwiec 2023 r.

  • 12.06 do 17.06 r. (6 dni) [wolne miejsca]

    WIĘCEJ INFORMACJI  (kolejne terminy itp.) :
    tel.  720-803-008

    KURS CNC [80 H]
    Operator – Programista

    2200 zł

    CENA BRUTTO *

    Program szkolenia:
    Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
    „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
    Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
    z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

    Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
    Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z: rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojów, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, dobru narzędzi skrawających, pisanie programów w kodzie ISO oraz użyciem cykli obróbczych.
    Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą – ustawianiem tokarki i frezarki CNC.

    Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

    • wykształcenie min. zawodowe;
    • umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym;
    • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie:
     układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
    • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.

    Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
    Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie:
    „Operator – Programista CNC”
    „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
    Głównym elementem kursu jest wykorzystanie nabytej wiedzy
    i umiejętności praktycznych przy obsłudze obrabiarek CNC.

    Słuchacz po ukończeniu szkolenia potrafi:

    • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
    • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
    • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
    • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
    • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
    • napisać program na obróbkę części;
    • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
    • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
    • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
    • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
    • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

    Plan nauczania kursu 80 godzin „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
    Tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar
    z podziałem na część teoretyczną i praktyczną

    Taka forma zajęć pozwala przygotować się do zajęć praktycznych na obrabiarkach, wiedza jest rozłożona w czasie.
    Przed rozpoczęciem zajęć instalujesz symulator tokarki i frezarki CNC na swoim komputerze.
    Oprogramowanie, które jest potrzebne do zajęć otrzymujesz na e-mail.
    Cały proces wymaga jedynie pobrania i zainstalowania dwóch programów tj. symulatorów CNC oraz programu Zoom.
    W przypadku problemów, pomagamy w instalacji i skonfigurowaniu oprogramowania.

    * godziny online – to materiały w formie wideo oraz ćwiczenia praktyczne do samodzielnego wykonania.

    Nazwa modułu   Ilość godzin
    teoretycznych
      Ilość godzin
    praktycznych
    Ilość godzin
    online
    Podstawy rysunku technicznego 2 3 3
    Metrologia warsztatowa 1 1 2
    Technologia obróbki skrawaniem 1 1 2
    Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 1 0 3
    Programowanie obrabiarek CNC 0 10 10
    Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC 0 40 0
    Razem  80 5 55 20

    Główne moduły szkolenia podczas realizacji zajęć edukacyjnych:

    Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

    Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
    • Wprowadzenie do rysunku technicznego
    • Formaty arkuszy
     Rodzaje linii i ich zastosowanie
    • Tabliczki rysunkowe
    • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
    • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
    • Metodologia tworzenia przekrojów
    • Widoki kłady i przekroje
    • Elementy i zasady wymiarowania
    • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
    • Zasady tolerowania wymiarów
    • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
    • Pasowania części maszyn
    • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
    • Oznaczenie chropowatości powierzchni
    • Dokumentacja techniczna
    • Ustalanie baz obróbkowych
    Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
    • Podstawowe terminy związane z metrologią
    • Metody pomiarowe
    • Błędy pomiarów
    • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
    • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
    • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
    • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
    • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
    • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
    • Dobór przyrządów pomiarowych
    • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
    • Rola metrologii w jakości produkcji
    Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
    • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
     – toczenie;
     – frezowanie;
     – wiercenie;
     – pogłębianie

     – rozwiercanie.
    • Materiały narzędziowe
    • Narzędzia skrawające – budowa
    • Parametry skrawania
    • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
    • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
    • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
    Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
    • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
    • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
    • Osie sterowane, oznaczenie osi
    • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
     – tokarki;
     – frezarki;
     – centra obróbcze;
     – inne maszyny CNC.
    • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
    • Układy sterowania numerycznego CNC
    • Urządzenia do wymiany narzędzi
    • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
     – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
     – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
     – sondy do pomiaru narzędzi.
    Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (tokarka, frezarka)
    • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
    • Metody  programowania obrabiarek CNC
    • Planowanie procesu technologicznego
    • Struktura programu obróbki:
     – nazwa programu;
     – funkcje przygotowawcze G;
     – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
     – funkcje technologiczne: S, F;
     – funkcje narzędziowe: T, D, H.
    • Programowanie funkcji pomocniczych
    • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
    • Programowanie w układzie absolutnym
    • Programowanie w układzie przyrostowym
    • Programowanie przemieszczeń liniowych
    • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
    • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
    • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
    • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
    • Programowanie czasowego postoju
    • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
    • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
    Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka, frezarka)
    • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
    • Procedura uruchamiania maszyny
    • Mocowanie narzędzi
    • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
    • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
    • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
    • Programowanie cykli stałych
    • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
    • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
    • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
    • Kontrola wymiarów
    • Modyfikacja programu obróbczego
    • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
    k

    Jak się zapisać ?

    • drogą elektroniczną – skorzystaj z zakładki ZGŁOSZENIA
     https://cncmodern.pl/zgloszenia/
    • osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
     w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania.

    GWARANTUJEMY !

    • nabycie konkretnych umiejętności!
    • szkolimy praktycznie 90%, teoria 10%;
    • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi
     w małych grupach;
    • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
    • profesjonalne materiały szkoleniowe;
    • wysoki poziom szkolenia;
    • 99 % zadowolenia.

    Płatność ?

    Po wybraniu terminu kursu należy wpłacić zadatek – wpisowe.
    Pozostałą kwotę należy wpłacić w  pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
    Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy.

    W CENĘ KURSU WLICZONE SĄ:

    • zaświadczenie według MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652);
    • certyfikat w angielsko – niemieckiej wersji językowej;
    • podręcznik, zeszyt ćwiczeń praktycznych, pendrive;
    • materiały dydaktyczne: notes, długopis, prezentacje, filmy;
    • symulatory CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
    • serwis kawowy dla uczestników;
    • konsultacje.

    W cenie kursu otrzymujesz poniższy zestaw materiałów:

    • podręcznik pt. „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC” ponad 180 stron fachowej wiedzy technicznej;
    • zeszyt ćwiczeń praktycznych 140 stron, zestawy pytań otwartych i zamkniętych do utrwalenia wiedzy oraz rysunki elementów do programowania;
    • skrypt w jeżyku angielskim z podstawową terminologią słówek używanych w CNC ;
    • notatnik;
    • materiały w wersji elektronicznej;
    • symulatory CNC;
    • długopis, ołówek;
    • firmowa teczka na materiały dydaktyczne.

    Po zaksięgowaniu wpisowego, skrypt wstępny oraz symulator otrzymasz na e-mail.

    SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

    Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym.
    Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

    • zaświadczenie według Rozporządzenia MEN:
     Operator – Programista CNC
    • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
     CNC Programmer /Setter/Operator
     CNC Programmierer /Setzer/Operator

    PROFIL ABSOLWENTA:

    Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno
    w kraju jak i zagranicą.
    Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
    Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy oraz kraje skandynawskie.

    KONTAKT

    [+48] 720-803-008

    33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

    FACEBOOK

    Facebook Pagelike Widget

    LOKALIZACJA

    CNC MODERN
    ul. Stefana Batorego 15
    35-005, Rzeszów.

    MAPA