Rekrutacja

Re­kru­ta­cja i wa­run­ki uczest­nic­twa w pro­jek­cie

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do 490 os. do­ro­słych w tym 284 os. o ni­skich kwa­li­fi­ka­cjach i 10 osób po­wy­żej 50 ro­ku ży­cia, któ­re z wła­snej ini­cja­ty­wy są za­in­te­re­so­wa­ne zdo­by­ciem, uzu­peł­nie­niem lub pod­nie­sie­niem kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych speł­nia­ją­cych łącz­nie na­stę­pu­ją­ce kryteria formalne:

 • złożą komplet poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • są osobami fizycznymi tzn. uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeku Cywilnego
 • są osobami dorosłymi  tzn. osobami, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 18 lat, a w przypadku szkoleń na przewóz rzeczy są osobami dorosłymi, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 21 lat

W przypadku spełnienie kryteriów formalnych możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów przez osoby, które będą spełniać również preferencyjne kryteria dostępu:

 • osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – 5 pkt
 • osoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – 5 pkt

Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników Projektu, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, a mianowicie zrekrutowanie:

 • minimum 10 kobiet
 • minimum 60% o niskich kwalifikacjach
 • minimum 10 osób w wieku 50+

Na­bór do­ku­men­tów zgło­sze­nio­wych do pro­jek­tu od­bę­dzie się od 20.06.2018r. i bę­dzie pro­wa­dzo­ny w trybie otwartym  sposób  cią­gły do momentu zrekrutowania 490 Uczestników Projektu.

Kwa­li­fi­ko­wa­nie osób i spo­rzą­dza­nie list uczest­ni­ków pro­jek­tu od­bywać się będzie każdorazowo na grupę.

In­for­ma­cje o ter­mi­nach od­by­wa­nia się po­szcze­gól­nych naborów na grupy oraz da­ty ich za­mknię­cia bę­dą za­miesz­cza­na systema­tycz­nie na stro­nie in­ter­ne­to­wej Organizatora oraz  Partnerów.

Re­kru­ta­cja obywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne udzia­łem w pro­jek­cie skła­da­ją zgło­sze­nia:

 • osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura – 8.00-16.00
 • za pośrednictwem poczty  lub za pomocą przesyłki kurierskiej na adres biura projektu:

Biuro projektu e-Biznes System Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, lokal 211
35-016 Rzeszów

Do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne wy­ma­ga­ne na eta­pie re­kru­ta­cji do pro­jek­tu:

Wzo­ry do­ku­men­tów do­stęp­ne są w biu­rze pro­jek­tu, na stro­nie  http://www.e-biznes-system.pl/projekt-wup.html a tak­że bę­dą prze­sy­ła­ne pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub elek­tro­nicz­ną na ży­cze­nie osób za­in­te­re­so­wa­nych.

Pod­czas skła­da­nia do­ku­men­tów re­kru­ta­cyj­nych Kan­dy­da­ci win­ni mieć ze so­bą do­wód oso­bi­sty w ce­lu we­ry­fi­ka­cji da­nych przez Or­ga­ni­za­to­ra. W przy­pad­ku je­go nie­oka­za­nia bądź do­star­cze­nia dokumentów drogą pocztową, obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania umowy uczestnictwa w  projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe należy prawidłowo i kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę wraz z datą.

Dokumenty kompletne będą weryfikowane w Biurze Projektu w terminie 7 dni od dostarczenia.

Po zebraniu i weryfikacji dokumentacji od Kandydatów, nastąpi posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, która po dokonaniu kwalifikacji sporządzi listę Uczestników Projektu oraz listę rezerwową.

Etapy oceny dokumentów Kandydatów:

I ETAP – Ocena formalna

 • złożenie wypełnionego i podpisanego przez Kandydata Formularza Rekrutacyjnego (wg metody spełnia/nie spełnia);
 • złożenie wymaganych i podpisanych oświadczeń kwalifikujących do udziału w Projekcie (wg metody spełnia/nie spełnia);
 • wiek – ukończone 18 lat (wg metody spełnia/nie spełnia)
 • nauka, praca lub zamieszkiwanie na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (wg metody spełnia/nie spełnia)

II ETAP – Ocena merytoryczna: polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom spełniającym następujące kryteria preferencji:

 • wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie: 5pkt.;
 • osoba w wieku 50 lat i więcej: 5 pkt.;

O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktów.
W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji do projektu „Biznes potrzebuje zawodowców”